VUFF

Išskirtiniai nuopelnai rengiant kvalifikuotus lazerinės fizikos specialistus tenka Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui. Čia jie nuosekliai  rengiami jau 39 metus. 1970 m. dešimt į pirmą kursą Fizikos fakultete įstojusių studentų pasirinko kvantinės elektronikos specializaciją, kuri tuomet apėmė lazerių fizikos ir netiesinės optikos dalykus. Universitetinės studijos truko 5 metus, o specialieji dalykai buvo dėstomi nuo trečiojo kurso. Kvantinės elektronikos specializacija Fizikos fakultete 1974 m. įtvirtinta susikūrus Astronomijos ir kvantinės elektronikos katedrai. Kvantinės elektronikos specializacijos steigimą lėmė Lietuvoje sparčiai plėtojami lazerių fizikos tyrimai ir didėjantis šios šakos specialistų poreikis. 1975 m. Vilniaus universitete buvo išleista pirmoji kvantinės elektronikos specialistų laida. Pagal penkerių metų studijų programą kvantinės elektronikos specialistai VU buvo rengiami iki 1994 m. Tais metais buvo inicijuota magistrinė programa „Lazerinė fizika ir optinės technologijos“ ir  parengti pirmieji Fizikos fakulteto bakalaurai.

VU Fizikos fakulteto studentai jau bakalauro studijose susipažįsta su lazerine fizika, klausydami tokius kursus kaip „Lazerių fizika“, „Lazerių technologiniai taikymai“, „Lazerinė technologija“ ir „Kvantinė elektronika“. 2009–2014 m. katedroje kasmet buvo parengiama po 25–35 baigiamuosius bakalauro darbus iš lazerių fizikos srities. Lazerių ir lazerinių technologijų specialistų rengimui Lietuvoje yra dvi magistrinių studijų programos. Abi jas vykdo VU FF Kvantinės elektronikos katedra, šiam tikslui skirdama reikiamą eksperimentinę įrangą, organizuodama ir vykdydama pagrindinių dalykų dėstymą, rengdama metodinę medžiagą ir plėsdama mokomąsias bei mokslines laboratorijas. Pirmoji – tai jau minėta magistrinių studijų programa „Lazerių fizika ir optinės technologijos“, priskiriama fiziniams mokslams. Antroji 2007 m. pradėta magistrinių studijų programa – „Lazerinė technologija“ priskiriama technologijos mokslams. Šių programų tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas praktikoje. Programų realizacija atitinka tarptautinius studijų standartus. Studentai naudojasi moderniomis mokomosiomis ir mokslinėmis laboratorijomis VU Lazerinių tyrimų centre. Šiame centre, taip pat Fizinių technologijų ir mokslo centro (FTMC) lazeriniuose padaliniuose bei lazerių bendrovėse jie atlieka kursinius ir baigiamuosius darbus.

2009–2012 m. šiose dviejose VU FF magistrinių studijų programose buvo parengta 60 magistrų. Toks skaičius tik iš dalies patenkina augančius Lietuvos lazerių sektoriaus poreikius. Minėtas magistrinių studijų programas renkasi gerai besimokantys, motyvuoti, žinių ir tobulėti siekiantys studentai, kurių didelė dalis vėliau studijuoja doktorantūroje. Studentai kviečiami aktyviai dalyvauti Kvantinės elektronikos katedros ir iš užsienio atvykstančių mokslininkų moksliniuose seminaruose, daktaro disertacijų gynimuose. Tai sudaro sąlygas studentams plačiau susipažinti su naujausiais šios mokslų srities fundamentiniais ir taikomaisiais pasiekimais, problematika ir perspektyvomis. Magistrantų baigiamieji darbai yra aukšto mokslinio lygio, nemaža dalis absolventų jų pagrindu su bendraautoriais yra paskelbę mokslinių publikacijų. Per 2009–2012 m. studentai su bendraautoriais paskelbė 47 mokslinius straipsnius recenzuojamuose nacionaliniuose ir užsienio mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą, ir 29 straipsnius kituose recenzuojamuose leidiniuose. Nuo 1975 m. Kvantinės elektronikos katedra parengė daugiau nei 450 lazerių fizikos specialistų.

VU FF Kvantinės elektronikos katedroje 2014 m. studijavo 19 įvairių metų fizikos ir medžiagų inžinerijos krypčių doktorantų. 2009–2014 m. daktaro disertacijas apsigynė 13 šios katedros doktorantų. Lazerinės fizikos ir lazerinių technologijų krypties studentai ir doktorantai aktyviai dalyvauja tarptautinėse mainų programose, stažuojasi garsiuose užsienio mokslo centruose.