VUFF

Kvantinės elektronikos katedros mokomųjų laboratorijų ir Lazerinių tyrimų centro mokslinių laboratorijų, naudojamų magistrantų mokymui ir kursiniams bei baigiamiesiems darbams, atnaujinti per pastaruosius 7 metus, t. y. 2008–2014 m., pagrindiniai finansavimo šaltiniai buvo:

  • ES struktūrinių fondų lėšos;
  • Aukštųjų technologijų plėtros paramos projektų lėšos;
  • Tarptautinių projektų lėšos.

Infrastruktūros atnaujinimui skirtos ES struktūrinių fondų lėšos sudarė didžiausią dalį – net kelis kartus viršijo kitų šaltinių lėšas. Pirmiausia reikia prisiminti jau pasibaigusius projektus, kurie buvo svarbūs infrastruktūros stiprinimui. Tai BPD 2.5 priemonės projektas „Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų ruošimas“ ir BPD 1.5 priemonės projektas „Nacionalinio lazerių mokslo ir technologijų centro vystymas“. Abu jie baigėsi 2008 m. Iš šių projektų buvo skirta ~10 mln. Lt suma naujoms mokslinėms laboratorijoms įrengti, magistrinių studijų programoms tobulinti, naujiems laboratoriniams darbams kurti bei kursams tobulinti. Lėšos KEK ir LTC infrastruktūrai atnaujinti yra numatytos ir dabar baigiamuose vykdyti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose projektuose. Tai:

  • Lazerinio komplekso „Naglis“ sukūrimas – 13,2 mln. Lt  (2009–2014 m.);
  • „Saulėtekio slėnis“ (lazerinis makro- ir mikroapdirbimas, optinių dangų charakterizavimas, šviesolaidiniai lazeriai) –  5,6 mln. Lt (2010–2015 m.);
  • Nacionalinė kompleksinė programa „Lametech“ – 1,5 mln. Lt (2010–2014 m.).

Iš NKP „Lametech“ lėšų nupirktas ir instaliuotas naujas femtosekundinis lazerinis kompleksas naudojamas moksliniams ir mokymo tikslams. Kartu nupirktas 5 ašių pozicionavimo kompleksas mikroapdirbimui, specializuotos lazerinių ir optinių sistemų modeliavimo programos, atnaujinta Lazerių fizikos ir Lazerinių technologijų mokomųjų laboratorijų lazerio spinduliuotės galios ir energijos matavimo įranga. Iš viso iš NKP „Lametech“ lėšų nupirkta įrangos už 1,5 mln. Lt. Iš Aukštųjų technologijų plėtros paramos projektų lėšų 2008–2013 m. įsigyta įrangos ir medžiagų, kurios iš dalies naudojamos magistrantų kursiniams ir baigiamiesiems darbams, už ~3,8 mln Lt. Iš tarptautinių projektų (FP6 ir FP7) 2008–2012 m. įsigyta įrangos ir medžiagų, kurios iš dalies naudojamos magistrantų kursiniams ir baigiamiesiems darbams, už ~1,5 mln. Lt.

Nuo 2012 m. rudens semestro, iš NKP „Lametech“ įsigijus programų paketus LASCAD ir WINLASE bei naujus kompiuterius, daugiausia katedros doktorantų – K. Stankevičiūtės, I. Pipinytės, J. Vengelio ir L. Mažulės – pastangomis buvo sukurti 4 skaitmeninio modeliavimo darbai, dabar esantys Lazerinių tyrimų centro 402 darbo patalpoje. Jais atliekami tokie tyrimai: lazerio rezonatoriaus skaitmeninis modeliavimas, lazerio su strypiniu ir plokščiuoju lazeriniu elementu skaitmeninis modeliavimas, moduliuotos kokybės lazerio modeliavimas ir  vienalėkės sistemos modeliavimas.

2005–2008 m., vykdant BPD 2.5 priemonės projektą „Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų ruošimas“, įsigyta 300 vnt. lazerių fizikai, technologijoms ir taikymams skirtų knygų už ~60 tūkst. Lt. Buvo stengiamasi nupirkti visas pagrindines lazerių fizikos ir technologijų magistrantų studijoms bei moksliniam darbui reikalingas knygas, išleistas anglų kalba. Dar vienas lėšų šaltinis, iš kurio įsigytos magistrantams reikalingos knygos anglų kalba, buvo naujai statomos VU bibliotekos knygų įsigijimo fondas. Iš jo 2010–2013 m. papildomai įsigyta apie 100 knygų už ~20 tūkst. Lt. Visos įsigytos knygos yra VU bibliotekos fizikos ir technologijų skyriuose ir prieinamos studentams. Katedros darbuotojai vieni arba kartu su FTMC darbuotojais, naudodamiesi daugiausia struktūrinių fondų lėšomis, 2006–2008 m. parengė ir išleido 5 vadovėlius bei 4 laboratorinių darbų metodinius nurodymus lietuvių kalba. Lietuvių kalba išleisti vadovėliai ir laboratorinių darbų metodiniai aprašai yra plačiai naudojami atitinkamų dalykų dėstymui ir laboratorinių darbų vedimui.

Didesnė dalis besimokančių magistrantų  savo mokslo tiriamąją praktiką ir baigiamąjį darbą atlieka VU Lazerinių tyrimų centro mokslinėse laboratorijose. Daugiausia iš ES struktūrinių projektų lėšų sukurta šiuolaikiška mokslinė infrastruktūra (jos įrangos pradinė vertė viršija 20 mln. Lt), kuria naudojantis ir atliekami šiuolaikiniai moksliniai tyrimai. Magistrantai atlieka savo praktiką ir baigiamuosius darbus įvairiose grupėse ir plėtoja katedros tematiką. Kitas centras,  kuriame atliekama nemažai praktikų ir baigiamųjų darbų, yra FTMC Fizikos instituto Lazerinės technologijos skyrius. Jis kartu su VU KEK ir LTC dalyvauja tuose pačiuose ES struktūrinių fondų projektuose, taip pat turi gerai išplėtotą infrastruktūrą moksliniams darbams. Tam tikra dalis magistrantų savo praktiką ir baigiamuosius darbus atlieka ir Lietuvos lazerių įmonėse.

Kvantinės elektronikos katedra turi dvi mokomąsias laboratorijas, kuriose eksperimentinius darbus atlieka katedros magistrantai. Tai:

  • Mokomoji lazerių laboratorija,
  • Lazerinių technologijų mokomoji laboratorija.

Didelė dalis magistrantų, atlikdami  netiesinės optikos, lazerinių technologijų ir optinių medžiagų laboratorinius darbus, naudojasi Lazerinių tyrimų centro mokslinėse laboratorijose esančia moksline įranga. Tai femtosekundiniai titano ir iterbio lazeriniai kompleksai, pikosekundiniai ir nanosekundiniai ,,Eksplos“ ir kitų kompanijų lazeriai, galingas šviesolaidinis nuolatinės veikos lazeris. Kartu yra naudojama tiksli pozicionavimo, fokusavimo ir skenavimo įranga. Apibendrinant esamą situaciją, galima konstatuoti, kad studijoms turima įranga  yra moderni ir nuolat atnaujinama. Mokomosios laboratorijos ir laboratoriniai darbai juose yra gana unikalūs tarptautiniu mastu ir padeda išugdyti studentų gebėjimus dirbti su eksperimentine įranga, kurie yra aukštai vertinami mūsų studentams stažuojantis užsienio universitetuose pagal ,,Erazmus“ ir kitas programas. Iš BPD 2.5 priemonės projekto ,,Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų ruošimas“, kuris baigėsi 2008 m., magistrantų laboratoriniams darbams sukurti buvo skirta maždaug 500 tūkst. Lt. Dalį įrangos Lietuvos lazerių bendrovės dovanojo mokomosioms laboratorijoms. UAB ,,Ekspla“ Lazerinių technologijų mokomajai laboratorijai 2008 m. pabaigoje padovanojo nanosekundinį lazerį NL202 ir pikosekundinį lazerį PL2200, kurių vertė  siekė ~80 tūkst. Lt.